Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser

§ 1. Spelregler

SIF CUP spelas efter FIFAs regler i tillämpliga delar och Svenska

Fotbollsförbundets tävlings- och representationsbestämmelser för det aktuella året.

§ 2. Tävlingsform

2.1 Deltagande lag måste tillhöra en klubb eller en akademi som är registrerad hos

sitt lands FIFA-anslutna fotbollsförbund. I de länder där skolfotboll är en

tävlingsform tillåts även skollag som är anslutna till sitt lands skolidrottsförbund.

Samtliga spelare måste tillhöra den klubb de tävlar för. Observera att spelare ej kan

tillhöra en klubb från ett land där spelaren ej är bosatt.

2.2 (Gruppspel) Matcherna spelas i enkelserie där gruppsegrare och grupptvåa går

vidare till A-slutspel. Resterande lag går vidare till B-slutspel. Seger ger 3 poäng,

oavgjort ger 1 poäng, förlust ger 0 poäng.

Om flera lag har samma poängsumma efter genomfört gruppspel avgörs

ordningsföljden

1) Målskillnad

2) Flest antal gjorda mål

3) Resultat av inbördes möte mellan berörda lag

4) Straffsparkstävling enligt FIFAs regler

Tid och plats för eventuell straffsparkstävling avgörs efter överenskommelse mellan

berörda lag och tävlingsjuryn.

2.3 Slutspel spelas enligt cupmetoden där varje match måste ha en segrare. Vid

oavgjort resultat vidtar straffsparkar enligt FIFAs bestämmelser. Endast i

finalmatcher tillämpas först en förlängning om 2 x 10 min.

§ 3. Klassindelning

Boys 19 born 1/1-98 or later (11-players), ball size 5

Boys 17 born 1/1-00 or later (11-players), ball size 5

Boys 16 born 1/1-01 or later (11-players), ball size 5

Boys 15 born 1/1-02 or later (11-players), ball size 5

Boys 14 born 1/1-03 or later (11-players), ball size 5

Boys 13 born 1/1-04 or later (11-players), ball size 5

Boys 12 born 1/1-05 or later (7-players), ball size 4

Boys 11 born 1/1-06 or later (7-players), ball size 4

Boys 10 born 1/1-07 or later (7-players), ball size 4

Boys 9 born 1/1-08 or later (7-players), ball size 4

Girls 17-18 born 1/1-99 or later (11-players), ball size 5

Girls 15-16 born 1/1-01 or later (11-players), ball size 5

Girls 13-14 born 1/1-03 or later (11-players), ball size 4

Girls 11-12 born 1/1-05 or later (7-players), ball size 4

Girls 9-10 born 1/1-07 or later (7-players), ball size 4

§ 4. Matchtid

Klass Gruppspel/

B-slutspel A-slutspel

BU19, GU18, BU17, B16, B15/14, G13/14 2x30 min 2x30 min

B13, B12 2x25 min 2x25 min

B11, G11/12, B9/10, G9/10 2x20 min 2x20 min

§ 5. Antal spelare och avbytare

5.1 Ett lag kan maximalt använda 18 spelare under en match, 11 spelare på plan

och 7 avbytare. Utbytta spelare får återinsättas i spelet. Byten får göras under

spelets gång utan domarens avblåsning. Observera att vid byte av målvakt måste

spelet vara avblåst och bytet ska anmälas till domaren. Alla byten ska ske inom

lagets tekniska område, när sådant finns. Saknas tekniskt område ska bytet ske vid

mittlinjen. Den spelare som ska ersättas, ska ha lämnat planen innan avbytaren får

inträda på planen. Felaktiga byten bestraffas med varning (gult kort).

5.2 I klasserna B9 t.o.m. B12 och G9-10 t.o.m. G11-12 får obegränsat antal

spelare användas under samma match, varav 7 på planen samtidigt.

5.3 Spelare i klass B13-B19, G17-18, G15-16 och G17-18 får endast representera

den förening för vilken man är licensierad. Om en förening deltar med flera lag i

samma åldersklass får spelare endast delta i ett av dessa lag. Spelare äger dock

rätt att representera sin förening i mer än en klass under förutsättning att

åldersvillkoren uppfylls. Yngre spelare får således spela i äldre klass förutsatt att

spelaren finns på deltagarförteckningen i sin huvudklass. (se även vid match

nedan). Sammanslagna lag (dvs. från flera föreningar) är tillåtna endast under

förutsättning att det sammanslagna laget deltar i seriespel i sitt hemma

distrikt. Flickor får spela i pojkklass under förutsättning att åldersvillkoren uppfylls.

Pojkar får dock inte delta i flickklass.

§ 6. Dispenser

6.1 Maximalt två (2) överåriga spelare dvs. ett år äldre spelare får delta i varje lag

under turneringen. OBS! Dispens måste sökas för samtliga överåriga spelare och

giltigt dispens ska visas vid kontroll/begäran av domare, sekretariat, tävlingsjury

eller annan utsänd person som representant från turneringen. Dessa två skall tydligt

markeras på laguppställningen inför varje match.

§ 7. Deltagarförteckning

7.1 I samband med incheckning skall varje lag lämna en deltagarförteckning över

de spelare de har för avsikt att disponera under turneringen. Här skall ”överåriga”

spelare (se nedan) tydligt markeras.

Kopior på deltagarförteckningen tillhandahålls efter incheckning och skall användas

som laguppställningsblankett vid varje match.

7.2 Samtliga deltagare måste på begäran av Tävlingsjuryn kunna identifiera sig

med giltig ID-handling. Samtliga spelare skall legitimera sig med fotolegitimation

(pass, officiell id-handling). För spelare från länder där det inte krävs id-handling för

inresa till Sverige (främst nordiska länder) är minsta kravet på id-handling ett

vidimerat personbevis försett med foto. ID-handlingar som gått ut efter 1 maj anses

även vara giltiga. OBS! Kopia på pass eller id-handling gäller ej. Stickprovskontroll

av laguppställning och deltagarförteckning sker vid ett antal slumpmässigt utvalda

matcher.

7.3 Komplettering av deltagarförteckningen får EJ göras under turneringen. Endast

vid mycket särskilda fall kan sådan fråga tas upp till behandling av

tävlingsjuryn. Lag som ertappas med icke kvalificerad spelare kan uteslutas ur

turneringen. Samtliga deltagare måste vara försäkrade av föreningen.

§ 8. Laguppställning

8.1 Laguppställning med spelarnas tröjnummer och namn liksom ledarnas namn

och funktion skall inlämnas till sekretariatet senast 30 min före varje match.

Blanketten skall vara en kopia på deltagarförteckningen, vilken tillhandahålls vid

incheckningen eller skrivs ut från cupsystemet. Eventuellt överåriga spelare skall

tydligt markeras.

8.2 Om spelare som anmälts i föreningens yngre klasser används i äldre klass skall

dessa också tydligt markeras/kompletteras på matchrapport till respektive

match. Varje lag skall infinna sig vid sin spelplan senast 15 minuter före utsatt

matchtid. Varje lag är ansvarigt för sina supporters uppträdande. Supportrarnas

uppträdande kan leda till att laget utesluts ur turneringen.

8.3 Spelarens nummer på laguppställningen och på spelartröjan ska vara

detsamma. Samtliga deltagare på laguppställningen betraktas som att de har spelat

matchen.

8.4 Varje lagansvarig (lagledare) ska omedelbart efter match signera domarens

matchkort för att bekräfta matchresultatet och noteringar om utvisningar.

Underlåtelse att signera kan innebära en anmälan till SIF Cups tävlingsjury.

§ 9. Spelplaner & matchprogram

Samtliga matcher spelas på gräsplaner med några få undantag för konstgräs. Vid

otjänlig väderlek kan andra planer inom kommunen anlitas. Även grusspel kan

tillgripas. Preliminärt spelprogram informeras 2 veckor innan cup – läggs ut på

hemsidan.

OBS! Slutgiltigt spelprogram utdelas senast i samband med lagets incheckning.

Tävlingsledningen har rätt att göra ändringar i utdelat spelprogram.

§ 10. Plats för ledare och avbytare

Inom markerat område (i den mån det finns) runt lagbänkarna får endast finnas

spelare och ledare namngivna på matchrapporten. Övriga (föräldrar, supporters

etc.) skall vara tydligt åtskilda från lagbänkarna. Båda lagens bänkar skall finnas på

samma sida av planen. Samtliga lagledare (maximalt 6st) ska skrivas på

laguppställningsblanketten. Enbart dessa får finna sig i det tekniska området. Där

tekniskt område ej är angivet gäller det ett område på 8 meter efter sidlinjen där

lagets avbytare uppehåller sig.

§ 11. Utrustning

Samtliga matchdräkter ska vara numrerade och numren ska överensstämma med

de som är angivna på laguppställningen. Numreringen ska finnas på ryggen av

matchtröjan. Två spelare får ej ha samma nummer på tröjan under samma match.

Om matchdomaren bedömer att ena laget ska byta speldräkt på grund av likhet i

färg med det andra lagets speldräkt, ska sist nämnda lag i spelordningen, dvs.

”bortalaget”, byta. Vid behov finns numrerade västar att låna i sekretariatet.

Samtliga spelare måste bära benskydd.

§ 12. Sjumannaspel

Offsideregeln gäller tillämpas ej i 7-manna klasserna. Vid tillbakaspel till målvakt får

denne ta upp bollen med händerna. Regel om målchansutvisning gäller ej. Målvakt

kan göra inspark genom att sparka bollen från marken eller från sina händer, eller

genom att kasta den.

§ 13. Innan match

Ledaren ska inkomma med en påskriven spelarförteckning senast 30 min före utsatt

matchtid.

§ 14. Walk Over

Lag som uteblir från match utan giltig orsak förlorar matchen med 3-0. Lag som

uteblir från två matcher utesluts ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock om särskilda

skäl föreligger utesluta lag redan efter första WO.

§ 15. Varningar/Utvisningar

Ackumulerade varningar tillämpas ej.

Alla utvisningar oavsett anledning (målchansutvisning, lindrig utvisning eller grov

förseelse) innebär automatiskt avstängning i nästkommande match i samma

åldersklass. Detta gäller även avvisad ledare.

Grov förseelse kan efter tävlingsjuryns beslut ge ytterligare påföljd även i andra

åldersklasser.

Vid grov förseelse i turneringen kan förseelsen även anmälas till lagets

hemmadistrikt eller nationsförbund.

Det åligger berörd ledare att se till att icke spelberättigad spelare inte heller deltar i

match.

§ 16. Domare

Domare och assisterande domare utses av SIF CUP i samspel med

Södermanlands Fotbollsförbund och Södertälje Fotbollsdomarklubb. Samtliga

uttagna domare är auktoriserade av Svenska Fotbollsförbundet eller ett annat lands

fotbollsförbund.

Under turneringen pågår olika utbildningar för domare. I följande matcher utses

assisterande domare: U19, U17, G17-18 (A&B-playoff)

§ 17. Protester

Domarens beslut i fakta som rör matchen är enligt FIFAs bestämmelser slutgiltiga.

Protest mot sådant beslut kan ej föranleda åtgärd.

Protest mot giltighet av match skall skriftligen anmälas till sekretariatet vid

sportfältets sekretariat av lagets ansvarige ledare senast 60 minuter efter att

matchen slutspelats. Protestavgift om 1500 kr (SEK) betalas samtidigt. Denna avgift

återfås om protesten godkännes. Lag som tillerkännes seger pga. godkänd protest

eller walk over (WO) erhåller målresultatet 3 – 0 och 3 poäng.

Verkställt beslut kan inte överklagas till någon annan instans.

§ 18. Avbruten match

Vid händelser med fara för deltagarnas säkerhet (t.ex. allvarligt åskväder) avgör

tävlingsjuryn om/när matcher måste avbrytas. Sådant beslut meddelas via

högtalare och via telefon till lagets angivna lagledare i cupsystemet. I andra

exceptionella fall avgör domaren. Så snart omständigheterna (t.ex. vädret) tillåter

skall match återupptas. Om match inte kan återupptas avgör tävlingsjuryn

utfallet. Om finalmatch inte kan påbörjas koras två segrare.

§ 19. Force Majeur

Om för arrangören oförutsedd eller annan omständighet över vilken arrangören ej

råder inträffar, såsom exempelvis oväder eller olycka, och arrangemanget pga.

detta måste ställas in alternativt avbrytas, kommer inte erlagda anmälnings- eller

deltagaravgifter att återbetalas.

§ 20. Försäkringar

Varje lagledare måste se till att samtliga deltagare är försäkrade både på och

utanför planen. SIF Cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador,

sjukdomar, stölder eller skadegörelse.

§ 21. Tävlingsjury

Tävlingsjuryn behandlar protest- dispens- och bestraffningsärenden.

Tävlingsjuryn sammanträder 2 ggr/dag, kl 12.00 och 18.00, eller vid behov.

Tävlingsjuryn har också rätt att utesluta lag, spelare och domare som ej följer

tävlingsbestämmelser eller ordningsföreskrifter.

Tävlingsjuryns beslut kan ej överklagas.

§ 22. Ordningsföreskrifter skola

22.1 Allmänt

• På deltagarförteckningen angiven ledare är ansvarig för sina spelare vid

eventuell skadegörelse.

• Det är förbjudet att förtära alkohol på skolorna och inom skolan område

(skolgård).

• Tystnad gäller på varje skola 23.00–06.00.

• Det åligger varje lag att grovstäda sin sovsal före avfärd.

22.2 Brandsäkerhet

• Rökning är förbjuden inne i skolan.

• Det är absolut förbjudet att laga mat, koka kaffe eller tillreda annan förtäring i

förläggningssalar och korridorer.

• Det är förbjudet att hänga brännbart material i korridorer och salar liksom att

ställa ut bänkar, stolar etc. i korridorer.

• Tänk på att dörrar mellan korridorer och trapphus alltid ska vara stängda.

ÖVERTRÄDELSER AV DESSA REGLER BEHANDLAS AV TÄVLINGSJURYN

OCH KAN MEDFÖRA UTESLUTNING UR TURNERINGEN OCH AVHYSNING

FRÅN INKVARTERING.

ICA MAXI LT Södertäljeposten Nobina Swedbank Telge Intersport Incup