Tävlingsbestämmelser

§ 1. Spelregler

SIF CUP spelas efter FIFAs regler i tillämpliga delar och Svenska Fotbollsförbundets tävlings- och representationsbestämmelser för det aktuella året.

§ 2. Tävlingsform

2.1 Deltagande lag måste tillhöra en klubb eller en akademi som är registrerad hos sitt lands FIFA-anslutna fotbollsförbund. I de länder där skolfotboll är en tävlingsform tillåts även skollag som är anslutna till sitt lands skolidrottsförbund. Samtliga spelare måste tillhöra den klubb de tävlar för. Observera att spelare ej kan tillhöra en klubb från ett land där spelaren ej är bosatt.

2.2 (Gruppspel) Matcherna spelas i enkelserie där gruppsegrare och grupptvåa går vidare till A-slutspel. Resterande lag går vidare till B-slutspel. Seger ger 3 poäng, oavgjort ger 1 poäng, förlust ger 0 poäng.

Om flera lag har samma poängsumma efter genomfört gruppspel avgörs ordningsföljden enligt följande:

1) Målskillnad

2) Högst antal gjorda mål

3) Resultat av inbördes möte mellan berörda lag

4) Straffsparkstävling enligt FIFAs regler

Tid och plats för eventuell straffsparkstävling avgörs efter överenskommelse mellan berörda lag och tävlingsjuryn.

2.3 Slutspel spelas enligt cupmetoden där varje match måste ha en segrare. Vid oavgjort resultat vidtas straffsparkar enligt FIFAs regler.

§ 3. Klassindelning

Boys 16/17 - 2002/2003 (11-players), ball size 5

Boys 15 - 2004 (11-players), ball size 5

Boys 14 - 2005 (11-players), ball size 5

Boys 13 - 2006 (11-players), ball size 4

Boys 12 - 2007 (9-players), ball size 4

Boys 11 - 2008 (7-players), ball size 4

Boys 10 - 2009 (7-players), ball size 4

Boys 9 - 2010 (7-players), ball size 4

Boys 7/8 - 2011/2012 (5-players), ball size 4

Girls 11/12 - 2007/2008 (7-players), ball size 4

Girls 9/10 - 2009/2010 (7-players), ball size 4

§ 4. Matchtid

Klass Gruppspel/Slutspel

Boys 2002/2003 - 2x30 min

B2004, B2005, B2006, B2007 - 2x25 min

G2007/2008, G2009/2010, B2008, B2009, B2010 - 2x20 min

B2011, B2012 - 2x15 min

§ 5. Antal spelare och avbytare

5.1 Ett lag kan maximalt använda 18 spelare under en match, 11 spelare på plan och 7 avbytare. Utbytta spelare får återinsättas i spelet. Byten får göras under spelets gång utan domarens avblåsning. Observera att vid byte av målvakt måste spelet vara avblåst och bytet ska anmälas till domaren. Alla byten ska ske inom lagets tekniska område, när sådant finns. Saknas tekniskt område ska bytet ske vid mittlinjen. Den spelare som ska ersättas, ska ha lämnat planen innan avbytaren får inträda på planen. Felaktiga byten bestraffas med varning (gult kort).

5.2 I klasserna 5-manna och 7-manna får obegränsat antal spelare användas under samma match, varav 7 på planen samtidigt.

5.3 Spelare i klass B2006 och uppåt får endast representera den förening för vilken man är licensierad. Om en förening deltar med flera lag i samma åldersklass får spelare endast delta i ett av dessa lag. Spelare äger dock rätt att representera sin förening i mer än en klass under förutsättning att åldersvillkoren uppfylls. Yngre spelare får således spela i äldre klass förutsatt att spelaren finns på deltagarförteckningen i sin huvudklass. (se även vid match nedan). Sammanslagna lag (dvs. från flera föreningar) är tillåtna endast under förutsättning att det sammanslagna laget deltar i seriespel i sitt hemma distrikt. Flickor får spela i pojkklass under förutsättning att åldersvillkoren uppfylls. Pojkar får dock inte delta i flickklass.

§ 6. Dispenser

6.1 inom pojkklasserna och flickklasserna får man maximalt har tre (3) överåriga spelare dvs. ett år äldre spelare får delta i varje lag under turneringen. Förrutom i pojkklasserna B2002/B2003 där man maximalt får ha två (2) överåriga.

OBS! Dispens måste sökas för samtliga överåriga spelare och giltigt dispens ska visas vid kontroll/begäran av domare, sekretariat, tävlingsjury eller annan utsänd person som representant från turneringen. Dessa två skall tydligt markeras på laguppställningen inför varje match.

§ 7. Deltagarförteckning

7.1 I samband med incheckning skall varje lag lämna en deltagarförteckning över de spelare de har för avsikt att disponera under turneringen. Här skall ”överåriga” spelare (se nedan) tydligt markeras. Kopior på deltagarförteckningen tillhandahålls efter incheckning och skall användas som laguppställningsblankett vid varje match.

7.2 Samtliga deltagare måste på begäran av Tävlingsjuryn kunna identifiera sig med giltig ID-handling. Samtliga spelare skall legitimera sig med fotolegitimation (pass, officiell id-handling). För spelare från länder där det inte krävs id-handling för inresa till Sverige (främst nordiska länder) är minsta kravet på id-handling ett vidimerat personbevis försett med foto. ID-handlingar som gått ut efter 1 maj anses även vara giltiga. OBS! Kopia på pass eller id-handling gäller ej. Stickprovskontroll av laguppställning och deltagarförteckning sker vid ett antal slumpmässigt utvalda matcher.

7.3 Komplettering av deltagarförteckningen får EJ göras under turneringen. Endast vid mycket särskilda fall kan sådan fråga tas upp till behandling av tävlingsjuryn. Lag som ertappas med icke kvalificerad spelare kan uteslutas ur turneringen. Samtliga deltagare måste vara försäkrade av föreningen.

§ 8. Laguppställning

8.1 Laguppställning med spelarnas tröjnummer och namn liksom ledarnas namn och funktion skall inlämnas till sekretariatet senast 30 min före varje match. Blanketten skall vara en kopia på deltagarförteckningen, vilken tillhandahålls vid incheckningen eller skrivs ut från cupsystemet. Eventuellt överåriga spelare skall tydligt markeras.

8.2 Om spelare som anmälts i föreningens yngre klasser används i äldre klass skall dessa också tydligt markeras/kompletteras på matchrapport till respektive match. Varje lag skall infinna sig vid sin spelplan senast 15 minuter före utsatt matchtid. Varje lag är ansvarigt för sina supporters uppträdande. Supportrarnas uppträdande kan leda till att laget utesluts ur turneringen.

8.3 Spelarens nummer på laguppställningen och på spelartröjan ska vara detsamma. Samtliga deltagare på laguppställningen betraktas som att de har spelat matchen.

8.4 Varje lagansvarig (lagledare) ska omedelbart efter match signera domarens matchkort för att bekräfta matchresultatet och noteringar om utvisningar. Underlåtelse att signera kan innebära en anmälan till SIF Cups tävlingsjury.

§ 9. Spelplaner & matchprogram

Samtliga matcher spelas på gräsplaner med några få undantag för konstgräs. Vid otjänlig väderlek kan andra planer inom kommunen anlitas. Även grusspel kan tillgripas. Preliminärt spelprogram informeras 4 veckor innan cup – läggs ut på hemsidan.

OBS! Slutgiltigt spelprogram utdelas senast i samband med lagets incheckning.

Tävlingsledningen har rätt att göra ändringar i utdelat spelprogram.

§ 10. Plats för ledare och avbytare

Inom markerat område (i den mån det finns) runt lagbänkarna får endast finnas spelare och ledare namngivna på matchrapporten. Övriga (föräldrar, supporters etc.) skall vara tydligt åtskilda från lagbänkarna. Båda lagens bänkar skall finnas på samma sida av planen. Samtliga lagledare (maximalt 6st) ska skrivas på laguppställningsblanketten. Enbart dessa får finna sig i det tekniska området. Där tekniskt område ej är angivet gäller det ett område på 8 meter efter sidlinjen där lagets avbytare uppehåller sig.

§ 11. Utrustning

Samtliga matchdräkter ska vara numrerade och numren ska överensstämma med de som är angivna på laguppställningen. Numreringen ska finnas på ryggen av matchtröjan. Två spelare får ej ha samma nummer på tröjan under samma match. Om matchdomaren bedömer att ena laget ska byta speldräkt på grund av likhet i färg med det andra lagets speldräkt, ska sist nämnda lag i spelordningen, dvs. ”bortalaget”, byta. Vid behov finns numrerade västar att låna i sekretariatet.

Samtliga spelare måste bära benskydd.

§ 12. Sjumannaspel & femmannaspel

Offsideregeln gäller tillämpas ej i 7-manna eller 5-mannaklasserna. Vid tillbakaspel till målvakt får denne ta upp bollen med händerna. Regel om målchansutvisning gäller ej. Målvakt kan göra inspark genom att sparka bollen från marken eller från sina händer, eller genom att kasta den.

§ 13. Innan match

Ledaren ska inkomma med en påskriven spelarförteckning senast 30 min före utsatt matchtid.

§ 14. Walk Over

Lag som uteblir från match utan giltig orsak förlorar matchen med 3-0. Lag som uteblir från två matcher utesluts ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock om särskilda skäl föreligger utesluta lag redan efter första WO.

§ 15. Varningar/Utvisningar

Ackumulerade varningar tillämpas ej.

Alla utvisningar oavsett anledning (målchansutvisning, lindrig utvisning eller grov förseelse) innebär automatiskt avstängning i nästkommande match i samma åldersklass. Detta gäller även avvisad ledare.

Grov förseelse kan efter tävlingsjuryns beslut ge ytterligare påföljd även i andra åldersklasser.

Vid grov förseelse i turneringen kan förseelsen även anmälas till lagets hemmadistrikt eller nationsförbund.

Det åligger berörd ledare att se till att icke spelberättigad spelare inte heller deltar i match.

§ 16. Domare

Domare och assisterande domare utses av SIF CUP i samspel med Södermanlands Fotbollsförbund och Södertälje Fotbollsdomarklubb. Samtliga uttagna domare är auktoriserade av Svenska Fotbollsförbundet eller ett annat lands fotbollsförbund.

Under turneringen pågår olika utbildningar för domare. I följande matcher utses assisterande domare:

·B16/ 17 (Gruppspel, A- & B-slutspel)

§ 17. Protester

Domarens beslut i fakta som rör matchen är enligt FIFAs bestämmelser slutgiltiga. Protest mot sådant beslut kan ej föranleda åtgärd.

Protest mot giltighet av match skall skriftligen anmälas till sekretariatet vid sportfältets sekretariat av lagets ansvarige ledare senast 60 minuter efter att matchen slutspelats. Protestavgift om 1500 kr (SEK) betalas samtidigt. Denna avgift återfås om protesten godkännes. Lag som tillerkännes seger pga. godkänd protest eller walk over (WO) erhåller målresultatet 3 – 0 och 3 poäng. Verkställt beslut kan inte överklagas till någon annan instans.

§ 18. Avbruten match

Vid händelser med fara för deltagarnas säkerhet (t.ex. allvarligt åskväder) avgör tävlingsjuryn om/när matcher måste avbrytas. Sådant beslut meddelas via högtalare och via telefon till lagets angivna lagledare i cupsystemet. I andra exceptionella fall avgör domaren. Så snart omständigheterna (t.ex. vädret) tillåter skall match återupptas. Om match inte kan återupptas avgör tävlingsjuryn utfallet. Om finalmatch inte kan påbörjas koras två segrare.

§ 19. Force Majeur

Om för arrangören oförutsedd eller annan omständighet över vilken arrangören ej råder inträffar, såsom exempelvis oväder eller olycka, och arrangemanget pga. detta måste ställas in alternativt avbrytas, kommer inte erlagda anmälnings- eller deltagaravgifter att återbetalas.

§ 20. Försäkringar

Varje lagledare måste se till att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. SIF Cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.

§ 21. Tävlingsjury

Tävlingsjuryn behandlar protest- dispens- och bestraffningsärenden. Tävlingsjuryn sammanträder 2 ggr/dag, kl 12.00 och 18.00, eller vid behov. Tävlingsjuryn har också rätt att utesluta lag, spelare och domare som ej följer tävlingsbestämmelser eller ordningsföreskrifter. Tävlingsjuryns beslut kan ej överklagas.

§ 22. Ordningsföreskrifter skola

22.1 Allmänt

På deltagarförteckningen angiven ledare är ansvarig för sina spelare vid eventuell skadegörelse.

Det är förbjudet att förtära alkohol på skolorna och inom skolan område (skolgård).

Tystnad gäller på varje skola 23.00–06.00.

Det åligger varje lag att grovstäda sin sovsal före avfärd.

22.2 Brandsäkerhet

Rökning är förbjuden inne i skolan.

Det är absolut förbjudet att laga mat, koka kaffe eller tillreda annan förtäring i förläggningssalar och korridorer.

Det är förbjudet att hänga brännbart material i korridorer och salar liksom att ställa ut bänkar, stolar etc. i korridorer.

Tänk på att dörrar mellan korridorer och trapphus alltid ska vara stängda.

ÖVERTRÄDELSER AV DESSA REGLER BEHANDLAS AV TÄVLINGSJURYN OCH KAN MEDFÖRA UTESLUTNING UR TURNERINGEN OCH AVHYSNING FRÅN INKVARTERING.